ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محمد مرادی

فایل رزومه استاد: دانلود رزومه

توضیحات: سرفصل های اصلی شرح خدمات به صورت زیر بوده و جزئیات آن در جدول آورده شده است. الف- ایجاد چارچوب و معماری مدل 3-1- یادآوری مبانی، اجزاء، ساختار، کاربردها و قابلیت های پیشرفته نرم افزار مدلسازی LEAP 3-2- ارائه طرحی از ساختار یک مدل جهت توسعه بهمراه شرکت کنندگان در دوره آموزشی، تنظیم و آماده سازی مبانی و بستر مدل 3-3- شناسایی، تحلیل و مدل سازی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فنی و سیاستی مؤثر بر تقاضا و عرضه نفت و گاز در سیستم انرژی ایران با توسعه مدل پیش گفته  تمرین جهت شرکت کنندگان دوره آموزشی با موضوع ترسیم اجزای سیستم انرژی ایران ب- مدل سازی سمت تقاضای سیستم انرژی با LEAP 3-4- مدل سازی تقاضای حامل های انرژی (با تأکید بر گاز طبیعی و فرآورده های نفتی) در بخش ساختمان بهمراه شرکت کنندگان 3-5- مدل سازی تقاضای حامل های انرژی (با تأکید بر گاز طبیعی و فرآورده های نفتی) در بخش صنعت و پتروشیمی بهمراه شرکت کنندگان 3-6- مدل سازی تقاضای حامل های انرژی (با تأکید بر گاز طبیعی و فرآورده های نفتی) در بخش حمل و نقل بهمراه شرکت کنندگان  تمرین جهت شرکت کنندگان دوره آموزشی با موضوع یک مدل ساده تقاضا ج- مدل سازی سمت عرضه سیستم انرژی با LEAP 3-7- مدل سازی سیستم تولید و عرضه برق (حداکثر 6 فناوری تولید برق) 3-8- مدل سازی سیستم استخراج، فرآورش و انتقال نفت و فراورده های نفتی (شیوه های انتقال فرآورده های نفتی، پالایشگاه نفت، استخراج و فرآورش نفت خام) 3-9- مدل سازی سیستم استخراج، فرآورش و انتقال گاز ( انتقال، پالایشگاه گاز طبیعی، NGL، استخراج)  تمرین جهت شرکت کنندگان دوره آموزشی با موضوع مدل ساده سمت عرضه د- ارزیابی راهکارهای بهبود سیستم انرژی 3-10- ارزیابی راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی بهینه سازی مصرف انرژی در سمت تقاضا 3-11- ارزیابی توسعه فیزیکی سیستم انرژی در سمت عرضه (افزایش ظرفیت نیروگاه، پالایشگاه میعانات گازی، پالایشگاه گاز)


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:
فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 20 از 20

مکان برگزاری دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد

تاریخ شروع دوره: خرداد 1397

روزها و ساعات برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد

زمان برگزاری دوره: 30

هزینه دوره: 7000000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین