ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محسن سلیمی - استاد سلیمی دانشجوی دکترای مهندسی سیستم های انرژی بوده و دارای تجارب گسترده در طراحی و بهینه سازی سیستم های تأسیساتی هستند.

توضیحات: لطفاً فایل پیوستی را دنبال کنید.


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 25 از 25

مکان برگزاری دوره: بسته به تعداد متقاضیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(میدان ونک) یا دفتر نیاوران

تاریخ شروع دوره: متعاقباً اعلام خواهد شد.

روزها و ساعات برگزاری دوره: جمعه 8 تا 19 - هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 8 ساعت

زمان برگزاری دوره: جمعه 8 تا 19 هر جلسه 4 ساعت و جمعاً به مدت 8 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین