ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محمد مرادی

فایل رزومه استاد: دانلود رزومه

توضیحات: از دیدگاه سیستمی همانطورکه یک کیلووات ساعت برق مراحل جریانی مختلفی را طی می کند تا دست مصرف کننده نهایی برسد، یک مترمکعب آب نیز از زیرسیستم های مختلف عبور کرده و در نهایت به دست مصرف کننده نهایی می رسد. هرکدام از سیستم های انرژی و آب دارای ابعاد و اهمیت متفاوتی هستند که در هنگام طراحی و پیاده سازی سیستم باید مد نظر قرار گیرند. وظیفه اصلی در این دوره آموزشی، تلفیق دو سیستم متفاوت در قالب یک ابزار می باشد. به جای خلق یک ابزار جدید ناآشنا برای مدل سازی و تحلیل تخصصی بخش انرژی و آب کشور، از ابزارهای موجود استفاده خواهد شد که هر دو ابزار مورد تأیید نهادهای علمی بین المللی بوده و از سابقه بیش از سه دهه توسعه و بکارگیری در سطح جهانی برخوردارند و همچنین اعتبارسنجی آنها طی تحقیقات مختلف انجام گرفته است. در واقع از زیر سیستم های جدید ارتباطی برای شبیه سازی کنش و واکنش بخش انرژی و آب بهره گرفته شده است. لازم به ذکر است که ابعاد زیست محیطی نیز در مدل سازی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در واقع هدف پوشش ویژگی های واقعی در قالب یک ابزار یکپارچه شبیه سازی به مثابه آزمایشگاه مجازی جهت ارزیابی فنی، اقتصادی، زیست محیطی برنامه ها و سیاست های مختلف و برنامه ریزی برای انتخاب مسیر بهینه توسعه می باشد. LEAP در حوزه انرژی و WEAP در حوزه آب این دو ابزار تخصصی هستند. سیستم یکپارچه از پیوند این دو ابزار LEAP و WEAP تشکیل شده است که بطور همزمان اجرا شده و از طریق یک مرکز کنترل به همدگیر وصل شده و به صورت پویا داده ها را ردو بدل خواهند نمود. به این معنا که هرکدام از این ابزارها داده های موردنیاز خود را از دیگری دریافت نموده و در تحلیل ها بکار می گیرند. برای نمونه میزان تولید برق آبی از طریق شبیه سازی منابع سدهای آبی به صورت واقعی از طریق ویپ انجام گرفته و از طریق مرکز کنترل به لیپ منتقل می شود و لیپ نیز با در نظر گرفتن این داده واقعی، امکان برنامه ریزی برای ظرفیت سازی تولید برق از سایر منابع انرژی را در بلند مدت فراهم می کند. فرضیات سناریوها، داده های مرتبط و اطلاعات فصلی/ساعتی روزها و مرزهای جغرافیایی از اطلاعات کلیدی این مرکز کنترل می باشد که امکان اجرای کل سیستم در شرایط مد نظر کشور و کارشناسان را فراهم خواهد نمود.


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 28 از 30

مکان برگزاری دوره: به صورت آنلاین و در بستر نرم افزار Adobe Connect خواهد بود.

تاریخ شروع دوره: اسفند 1399

روزها و ساعات برگزاری دوره: زمان دقیق متعاقبا اعلام خواهد شد.

زمان برگزاری دوره: 6 روز 5 ساعته

هزینه دوره: 12000000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین