ثبت نام

سیستم جامع مرکز آموزش شبکه انرژی ایران


ثبت نام

استاد: محمد مرادی

فایل رزومه استاد: دانلود رزومه

توضیحات: از نرم افزار هومر جهت شبيه سازي و ارزيـابي فنـي و اقتصـادي سيستم هاي هيبريدی استفاده مي شود كه توسط آزمايشـگاه ملـي انرژي تجديدپذير ايالات متحده آمريكا ايجاد شـده و توسـعه يافته است. نـرم افـزار HOMER كـاربر را قـادر مـي سـازد تـا گزينه هاي طراحي متفـاوت بسـياري طبـق اصـول تكنيكـي و اقتصادي را مقايسه كنند. همچنين امكان اعمال تغييرات و عدم قطعيت هاي فراواني در ورودي ها را فراهم مـي كنـد. عملكرد يك آرايش خاص سيستم انرژي را براي هـر سـاعت از سال با تعيين روش هاي ممكـن تـأمين انـرژي مـورد نيـاز و هزينه چرخه عمر آن مدل سازي مي كند. در فرايند بهينه سـازي، تمــام آرايش هاي مختلــف تــأمين توان برق با توجه بــه محدوديت ها، جهـت دسـتيابي بـه اقتصادي ترين حالت براي هزينه چرخه عمر، را جستجو مي كند . جهت مدل سازي يك سيستم شـامل سـلول هاي فتوولتائيـك و توربين بـادي، در نـرم افـزار هومر بايـد اطلاعـات منبـع خورشيدي و ميزان سرعت باد منطقه مـورد نظـر را در برنامـه وارد نمود. نرم افزار طبـق گام هـاي يـك سـاعته ميزان انرژي منابع تجديدپذير را محاسبه مي كند و براي بيشتر انواع سيستم هاي انرژي كوچك، خصوصـاً آنهـايي كـه شـامل منابع انرژي تجديدپذير متناوب هستند، گام هـاي يـك سـاعته براي تحليل، مقياس دقيقي به نظر مي رسد. نرم افزار از معادله ارزش خالص فعلی، براي هزينه چرخه عمـر اسـتفاده مـي كنـد كـه شامل هزينه هاي سرمایه گذاری اوليـه، هزينـه جـايگزيني، تعميـرات، سوخت، خريد برق از شبكه، جريمه هاي ناشي از آلودگي هوا و فروش برق به شـبكه اسـت. در محاسـبه ارزش خالص فعلی هزينـه هـا، مثبت و درآمدها منفي در نظر گرفته مي شوند. هزينه ها و درآمدها را با يك نـرخ بهـره ثابـت در طـول سـال ارزيابي مي کنند. در اين نوع ارزيابي جهـت اثـر دادن تـورم در محاسبات در انتهاي فرآيند تحليل و بررسـي سيسـتم بايـد بـا محاسبه نرخ بهره واقعي كه ناشي از تورم است و طبق روابـط ویژه ای اعمال كرد. در فراينـد شبيه سازی، تمام حالات ممكن شبيه سازي مي شوند و سـپس آنهـا را طبـق ارزش خالص هزینه ها مرتب مي كند و در نهايت آرايش قابل تحقق توسـط كمتـرين هزینه خالص ارزش فعلی را بعنوان آرايش بهينه معرفي مي كند. سرفصل ها و محتوی دوره §آموزش مبانی اقتصاد انرژی §آموزش مفهوم سیستم انرژی و اجزای آن و روابط بین اجزاء §آموزش مفهوم سیستم های هیبریدی و اجزای آن §روش برآورد بارهای الکتریکی و حرارتی در یک منطقه §روش شبیه سازی سیستم انرژی خرد(هیبریدی) با استفاده از HOMER §آموزش طراحی انواع سیستم های فتوولتائیک خورشیدی §بهینه سازی سیستم های هیبریدی و تعیین اندازه بهینه اجزاء §تحلیل حساسیت متغیر های با عدم قطعیت بالا §طراحی سیستم های هیبریدی دیزل و فتوولتائیک §طراحی سیستم های دیزل+فتولتائیک+بادی §طراحی سیستم های دیزل+فتوولتائیک+بادی+ CHP §طراحی سیستم های دیزل+فتولتائیک + بادی+ بویلر و سایر


فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:
فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:
فایل مرتبط: دانلود فایل
توضیحات فایل مرتبط:

ظرفیت دوره : 29 از 30

مکان برگزاری دوره: پژوهشگاه نیرو و شرکت انرژی پاسارگاد

تاریخ شروع دوره: اردیبهشت 1398

روزها و ساعات برگزاری دوره: شنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 عصر- زمان دقیق متعاقبا اعلام خواهد شد.

زمان برگزاری دوره: ۲۴ ساعت

هزینه دوره: 6000000 ریالشماره حساب جهت واریز دستی: 833-800-268095-1 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کد 833 بـه نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب شبا: 833 IR480560083380000268095001 (بانک سامان، شعبه کارگر شمالی کـد 833 به نام محمدعلی مرادي)

شماره حساب جهت انتقال کارت به کارت از طریق 3439 1275 8610 6219 : ATM به نـام محمـدعلی مرادي

شما همچنین می توانید با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.
دستی پرداخت آنلاین