تأمین تجهیزات انرژی کارآمد و تجدیدپذیر

بازاردر این قسمت ساختار تأمین تجهیزات انرژی-کارآمد و تجدیدپذیر از طرف شبکه و سایر تأمین کنندگان در اختار مخاطبان قرار خواهد گرفت. تأمین تجهیزات بهبود کارایی انرژی در دو سمت تقاضا و عرضه مد نظر بوده و همچنین تجهیزات و فناوری های انرژی های تجدیدپذیر نیز به تفکیک منابع انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. مطالب در دو قسمت ارائه شده و مشتریان برای بهره برداری از اطلاعات هر قسمت بخش مربوطه را دنبال نمایند.

الف- مشخصات فنی تجهیزات

ب- تجهیزات کارایی مصرف انرژی

ج- بازار تجهیزات انرژی

12