دانش فنی و مهندسی مدیریت انرژی

در این قسمت دانش فنی- مهندسی مدیریت مصرف انرژی اعم از نرم افزارها، دانش فنی و ابزارهای اندازه گیری مصرف انرژی ارائه می شود. اطلاعات بیشتر از طرق دنبال کردن هرکدام از قسمت ها قابل دسترسی خواهد بود.

Image result for report icon blue Image result for tools icon  6 large
مقررات و استانداردهای مصرف انرژی ابزارهای مدیریت انرژی گزارشات ممیزی انرژی در صنعت
Image result for building icon  factory industry building 05 512
انواع کتاب مفید فناوری های نوین انرژی   دانش فنی فناوری ها و تجهیزات مدیریت انرژی
EnergyInformation.ir scenario 7 EnergyInformation.ir scenario 1 EnergyInformation.ir scenario 0
ممیزی مصرف انرژی در ساختمان هوشمند سازی ساختمان خرید آنلاین تجهیزات کارایی انرژی ساختمان