مدیریت انرژی در سمت عرضه

کلیه داده های مدیریت مصرف انرژی در سمت عرضه سیستم انرژی ایران در این قسمت ارائه شده است. سمت عرضه سیستم انرژی شامل بخش های توزیع(جایگاه های توزیع سوخت و توزیع فرآورده های نفتی، شبکه توزیع گازطبیعی و شبکه توزیع برق)، ذخیره سازی حامل های انرژی، انتقال حامل های انرژی، تولید برق، فرآورش حامل های انرژی، انتقال حامل های انرژی خام، استخراج انرژی، اکتشاف انرژی و منابع انرژی می باشد. اطلاعات و داده ها شامل فناوری های کاهش مصرف انرژی، روش ها، راهکارها، سیاست ها و استانداردهای و استراتژی های مصرف انرژی ، گزارشات و طرح های ممیزی و مدیریت انرژی انجام گرفته و در نهایت شرکت ها ی فعال و تجهیزات کارایی انرژی و داده های و شاخص های شدت مصرف انرژی و در نهایت سیستم های مدیریت انرژی می باشد.

 

                       
جایگاه های توزیع سوخت توزیع حامل های انرژی ذخیره سازی انرژی
                           
انتقال انرژی مدیریت انرژی تولید برق فرآورش انرژی
   
تجارت انرژی انتقال حامل های خام استخراج و تولید
                     
اکتشاف انرژی منابع انرژی سایر اطلاعات عرضه

 در قسمت زیر برخی از نوشتارهای مهم مرتبط با مدیریت مصرف انرژی در سمت عرضه سیستم انرژی در اختیار کاربران محترم قرار گرفته است. این نوشتارهای اطلاعات کلی به مخاطبان می دهند طبیعی است که برای دسترسی به اطلاعات جزئی تر باید به قسمت های مربوطه مراجعه نمود.

ردیف شرح اطلاعات و داده ها توضیحات بیشتر مرجع 
1 بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت نفت و گاز در این نوشتار اطلاعات کلی و عمدتاً تجربی مرتبط با کاهش مصرف انرژی در صنایع نفت و گاز ایران ارائه شده است مهدی عسگری- مدیریت برنامه ریزی تلفیقی
2