مدیریت انرژی در سمت تقاضا

Energyinfo3

از نظر مفهومی، یک سیستم انرژی شامل یک منطقه ای است که فعالیت های صنعتی، انسانیو  سایر موجب ایجاد تقاضا برای انرژی شده است این سیستم دارای مرزهای جغرافیایی مشخص و سمت های عرضه - تقاضا می باشد. برای نمونه در زیر یک سیستم انرژی برای یک منطقه فرضی ارایه شده است. سیستم انرژی مرجع، بنیان انجام بررسی ها و پژوهای سیستمی جهت طراحی مفهومی در یک منطقه مشخص می باشد. البته سیستم انرژی مرجع یک مفهوم کلی بوده و برای هر منطقه ای متفاوت می باشد.  به طور کلی اجزای مختلف یک سیستم انرژی عبارتند از:

الف- سمت تقاضا

ساختمان(مسکونی و تجاری)

صنعتی(تولید کالای فیزیکی)

حمل و نقل

کشاورزی

سایر بخش های متقاضی انرژی

     
بخش خانگی بخش تجاری(عمومی، دولتی، اداری و تجاری) بخش صنعتی
     
بخش حمل و نقل بخش کشاورزی

بخش پتروشیمی

راهنمایی: اطلاعات و داده های مربوط به فناوری های نوین صرفه جویی مصرف انرژی از این قسمت قابل دستیابی است.

ب- سمت عرضه

توزیع انرژی(برق و فرآورده های نفتی و گاز طبیعی)

ذخیره سازی(انبار فرآورده های نفتی، مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی(CNG و LNG) و ذخیره سازی برق(باطری و سایر)

انتقال حامل های انرژی

تولید برق(برق فسیلی، برق آبی، برق خورشیدی، برق بادی و ...)

فرآورش انرژی(پالایشگاه های گاز طبیعی، نفت، بیودیزل، هیدروژن و ...)

منابع انرژی(نفت و میعانات گازی، گاز طبیعی، خورشید، امواج، باد، زمین گرمایی، هیدروژن و ...)

سیستم انرژی دائماً در کنش نزدیک با اقتصاد و اجتماع بوده و این دو حوزه پیشرانه های توسعه سیستم انرژی می باشند. تحولات فناوری موجب بهبود سیستم انرژی گردیده و آنرا به سمت پایدار سازی سوق می دهد.