خدمات عمومی انرژی

 خدمات عمومی قابل استفاده برای اغلب کاربران می باشد، کاربران محترم می توانند با مراجعه به هر بخشی ویژه از اطلاعات و خدمات آن بهره برداری نمایند. در قسمت پایگاه های عمومی انرژی، دسترسی به انواع اسناد نوشتاری و نرم افزارها پیش بینی شده است همچنین در قسمت آموزش و پژوهش، کاربران می توانند به اغلب دوره های آموزشی موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند. اخبار انرژی هم از 6 پایگاه خبری معتبر پوشش دهنده اخبار انرژی بهره می گیرد.

پایگاه های عمومی  انرژی آموزش و پژوهش اخبار انرژی
دانش فنی تجهیزات انرژی قیمت لحظه ای انرژی  بورس انرژی