مدیریت انرژی

Energyinfo2

دوره های آموزشی مدیریت انرژی ویژه مجموعه های وزارت نفت(نفت، گاز پتروشیمی) EnergyInfoOnlineReg01

همانطور که در تعریف مأموریت های شبکه اطلاعات انرژی آمده است، یکی از اهداف اصلی آن ارائه خدمات ملموس و کاربردی مدیریت انرژی با هدف بهینه سازی مصرف انرژی برای کاربران است.  مدیریت انرژی از بخش های زیر تشکیل شده است. برای بهره گیری از هر اطلاعات گسترده هر بخش، بر روی قسمت مربوطه کلیک کرده و مطالب را دنبال کنید.

Petroleum Refinery  imagesCAIGQKJF 
مدیریت انرژی در سمت عرضه سیستم انرژی
مدیریت انرژی در سمت تقاضای سیستم انرژی
Image result for energy strategy Image result for solar
دانش فنی و مهندسی مدیریت انرژی
تأمین تجهیزات انرژی کارآمد و تجدیدپذیر

برای اطلاعات از جزئیات هرکدام از مفاهیم زیر می توانید به نوشتجات پیوستی آنها رجوع کنید:

مدیریت انرژی

مدیریت و ممیزی انرژی

اصول کلی ممیزی انرژی

بررسی و خرید آنلاین تجهیزات بهینه سازی مصرف انرژی

بازار تجهیزات انرژی- مگاتجهیز

بسته های عملیاتی صرفه جویی انرژی در صنایع

راهنمایی: اطلاعات و داده های مربوط به فناوری های نوین صرفه جویی مصرف انرژی از این قسمت قابل دستیابی است.

ویژه: استقرار و پشتیبانی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001
ردیف شرح کامل اطلاعات و داده ها مراجع توضیحات بیشتر
1 پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی کارآمد در یک سازمان ایرانی اطلاعات انرژی با توجه به شرایط ایران تهیه شده است.
2 موانع و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ایران  اطلاعات انرژی   اصول اولیه سیاستگذاری منسجم بهبود کارایی مصرف انرژی
3 دوره آموزشی جامع مدیریت مصرف انرژی اطلاعات انرژی اصول و کاربرد مدیریت مصرف انرژی

به طور کلی مدیریت و برنامه ریزی انرژی در دو سطح کلان و خرد معنا پیدا می کنند. منظور از مدیریت و برنامه ریزی انرژی در سطح کلان، انجام پیش بینی، اقدامات و راهکارهایی برای کاهش شدت مصرف انرژی مبتنی بر مدل های انرژی می باشد. برای نمونه مدیریت و برنامه ریزی انرژی در سطح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و یا شرکت های تابعه. برای انجام این نوع مدیریت و برنامه ریزی انرژی از ابزارهایی نظیر پلت فرم LEAP برای شبیه سازی فرآیندها، اجزا و سیستم های مصرف کننده و تولید کننده انرژی با انعکاس ارتباط بین آنها استفاده می کنند. این ابزارها ضمن محاسبه وضعیت فعلی مصرف انرژی، هزینه های انرژی و انتشارات زیست محیطی، میزان مصرف در آینده را به صورت کلان پیش بینی کرده و گلوگاه های تلفات را شفاف می کنند. راهکارهای شناسایی شده ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی شده و برای اجرا به تفکیک سیستم ها برنامه ریزی منابع می شوند.

در مقیاس خرد، بیشتر مدیریت انرژی در یک ساختمان یا صنعت مدنظر است که آشناترین سیستم مدیریت انرژی، همان سیستم استاندارد ISO500001می باشد و در این دوره بدان پرداخته نخواهد شد. البته مدیریت و برنامه ریزی انرژی در سیستم خرد تنها محدود به این استاندارد نبوده و کاربردی تر و عملیاتی تر از استاندارد هم قابل تعریف و اجرا می باشد که جزئیات آن در شکل(3) نمایش داده شده است. همانطور که از شکل پیداست، سیستم مدیریت انرژی یک چرخه است که برنامه ریزی در دو سطح ابتدا و انتهای آن معنا پیدا می کند. برنامه ریزی مقدماتی برای مدیریت انرژی در سازمان یا بنگاه و برنامه ریزی برای پیاده سازی راهکارهای کاهش شدت مصرف انرژی.

از طرف دیگر مهمترین جزء یک سیستم مدیریت انرژی بر سه قسم شامل موارد زیر می باشند:

الف- ممیزی انرژی تفصیلی

ب- اجرای راهکارهای برتر صرفه جویی انرژی

ج- پایش مستمر صرفه جویی و مصرف انرژی

EnergyManagementEnergyInformation.ir