آدرس:
تهران منطقه شهرداری بیست و دو، بزرگراه شهید خرازی، مسیر اختصاصی شهرک امید دژبان، میدان پارس قو، ساختمان دی ۱۴ غربی، طبقه سوم، واحد ۱۶ کدپستی 1498754559
تلفن:
09120678412