سوابق و تجربیات کاری

 EnergyInformation.ir Banner 01

شرکت انرژی پاسارگاد از سال 1385 شروع به فعالیت نموده است که ماحصل آن اجرای پروژه های گسترده اجرایی و مشاوره ای بوده است. همچنین از سال 1392 نیز وب سایت اطلاعات انرژی جهت مشاوره های تخصصی سطح بالا، اجرای طرح های مرتبط با انرژی، تأمین اطلاعات و داده های تخصصی و برگزاری دوره های آموزشی در بخش های انرژی راه اندازی شد. در این مدت کارهای مفید و خدمات ثمربخشی را با رضایت کامل مشتریان انجام داده است که چکیده برخی از این تجربیات در ادامه آورده شده است. جهت بررسی تجربیات و سوابق اطلاعات انرژی در هر قسمت، به قسمت مربوطه مراجع فرمایید.

 EnergyInformation.ir icon 05  EnergyInformation.ir icon 02  EnergyInformation.ir icon 06  EnergyInformation.ir icon 09
تأمین اطلاعات و داده های تخصصی طراحی و توسعه مدل های انرژی خدمات تخصصی انرژی برگزاری دوره های آموزشی

راهنمایی: دسترسی به اطلاعات کاربردی ، پایگاه داده ها، سیستم مدیریت ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی، مدیریت انرژی، LEAP، HOMER، PEP و پالایشگاه ها