برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

مصرف انرژی بخش حمل و نقل كشور به تفکیک شیوه های حمل و نقل و نوع سوخت مصرفی، سال 1390 (میلیون بشکه معادل نفت خام)

 مصرف انرژی بخش حمل و نقل كشور به تفکیک شیوه­های حمل و نقل و نوع سوخت مصرفی،

 سال 1390 (میلیون بشکه معادل نفت خام)

شیوه‌های
حمل و نقل
بنزین نفت‌گاز LPG سوخت هوایی نفت کوره گاز طبیعی برق نفت سفید جمع کل
جاده‌ای 85/118 31/116 27/0 0 0 48/38 005/0 0 92/273
هوایی 0 0 0 46/8 0 0 0 0 46/8
دریایی 76/0 43/5 0 0 43/3 0 0 0 63/9
خط لوله 0 04/0 0 0 0 70/2 0 32/0 06/3
ریلی 0 11/2 0 0 0 0 203/0 0 32/2
جمع جاده­ای و غیرجاده­ای 61/119 90/123 27/0 46/8 43/3 18/41 208/0 32/0 37/297