در این پایگاه اطلاعات مفصل در مورد تجهیزات انرژی شامل نفت، گاز و پتروشیمی، برق، انرژی های تجدیدپذیر، تجهیزات بهبود کارایی انرژی و تجهیزات کاهش انتشارات زیست محیطی ارائه خواهد شد که شامل ویژگی های فنی- اقتصادی - مارک ها و مدل های تجاری و سازندگان این تجهیزات می باشد. سیستم های مختلفی برای طبقه بندی تجهیزات مورد استفاده در صنعت وجود دارد. بطور کلی تجهیزات مورد استفاده در بخش انرژی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

 
www.EnergyInformation.ir EI 17 
تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی تجهیزات بخش برق تجهیزات کاهش انتشارات زیست محیطی
   

تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر تجهیزات کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی اطلاعات فنی تجارت تجهیزات انرژی