برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

رابطه بین شدت انرژی و میزان صنعتی شدن در کشورهای نفتی و غیرنفتی

محمد رودباری - عباسعلی ابونوری

چکیده

در عصر حاضر، انرژی به عنوان نهاده‌ای حیاتی در رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشورها بشمار می‌آید. با این وجود شوک‌های نفتی دهه‌های گذشته موجب شد تا اصطلاح جدیدی تحت عنوان "شدت انرژی" در ادبیات اقتصاد انرژی مطرح گردد. اهمیت این موضوع علاوه بر شوک‌های مذکور، به قیمت نسبتاً بالای انرژی و ضرورت استفاده بهینه از آن در تولیدات صنعتی بر می‌گردد. از اینرو در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شدت انرژی و میزان صنعتی شدن در بین دو گروه از کشورهای عمده صادر کننده و وارد کننده نفت خام برای دوره 2013 -1990 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است.

منبع : نشریه انرژی ایران