برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

OECD تاثیر عوامل و شاخص های منتخب بر شدت انرژی کشور و کشورهای

عباسعلی ابونوری

چکیده

شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید و یا ارزش افزوده) می باشد. با توجه به نقش و اهمیت این شاخص در اقتصاد کشورها، در این مقاله به بررسی عوامل و شاخص های منتخب بر شدت انرژی در کشورهای OECDطی بازه زمانی 2014 -2002 پرداخته شده است و از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل و از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM)  استفاده شده است.

منبع : نشریه انرژی ایران

 

بررسی اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل‌های انرژی، نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم در ایران

حسین شریفی -  نغمه هنرور  -  مرتضی محمدی


چکیده

ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و رو ﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژی و ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ دارای اﻟﮕـﻮی رﺷـﺪ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی ﺑـﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑﺴـﻴﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﻲ از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی  و ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺷـﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل‌های انرژی  نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم اﻳﺮان در دوره زﻣﺎﻧﻲ 13871352 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)  ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

منبع : نشریه انرژی ایران

بررسی و تحلیل تأثیر توسعۀ انرژ ی های تجدید پذیر بر شاخص های کلان اقتصادی

امامی میبدی حسن جنگ آور– یونس نوراللهی - محمد ستاری فر- مرتضی خورسندی

چکیده

تأمین انرژی و کاهش انتشار آلاینده های زیستی محیطی از مهمترین دلایل توسعۀ انرژی های تجدید پذیر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. شاخص های کلان اقتصادی نیز در پی توسعۀ انرژی های تجدید پذیر تحت تأثیر قرار گرفته اند. در این مقاله از روش تحلیل اقتصادی به منظور بررسی اثر توسعۀ انرژی های تجدید پذیر بر شاخص های اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و رفاه اقتصادی استفاده شده است.

منبع: فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی

بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی

علی امامی میبدی حسن جنگ آور یونس نواللهی - محمد ستاری فر مرتضی خورسندی

چکیده

تامین انرژی و کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی از مهم ترین دلایل توسعه انرژی های تجدیدپذیر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. شاخص های کلان اقتصادی نیز در پی توسعه انرژِ های تجدیدپذیر تحت تاثیر قرار گرفته اند.

در این مقاله از روش تحلیل اقتصادی به منظور بررسی اثر توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص های اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و رفاه اقتصادی استفاده شده است...

منبع: فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی دوره 7 شماره 24 پاییز 96

تاثير مصرف برق بر انتشار گاز دی اكسيد كربن در ايران با استفاده از رگرسيون فازی

چکیده

در دهه هاي اخير انتشار گازهاي گلخانه اي به ويژه گاز دي اكسيد كربن و نيز بروز آسيب هاي زيست محيطي هم چون گرم شدن كره زمين و تغييراتآب و هوايي به يكي از مهمترين نگراني هاي جهاني تبديل شده است. در اين مقاله، رابطه گاز دي اكسيد كربن با متغيرهاي مصرف انرژي الكتريكي توليد ناخالص داخلي سرانه و نرخ شهر نشيني در ايران طي سال های 1357 1393 با استفاده از روش رگرسيون فازي مورد بررسي قرار گرفته است. بنابر نتايج بدست آمده توليد ناخالص داخلي، مصرف انرژي الكتريكي و جمعيت شهر نشين تاثير مثبتي بر انتشار گاز كربن دي اكسيد دارند...

منبع: سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق