برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

روش شناسی مدل جریان بهینه انرژی در یک واحد مسکونی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

اعظم طوسی ، علی مقداری، ید اله سبوحی، محمد حسن سعیدی، سیامک کاظم زاده

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

پژوهشکده علوم و فن آورى انرژى

چکیده

یکی از مسائل عمده و مهم در بخش خانگی شناخت سطح بهینه جریان انــرژی و کنـترل فعالیت در رفتارخا برای تثبیت جریان انرژی در نقطه بهینه است و انجام این مهم ایجاب مــی کنـد هزینه های اقتصادی و اجتماعی انرژی در نقطه بهینه ارزیابی شود. برای اینکــه بتـوان در رابطـه بـا ارائه پاسخ مناسب به این ضرورت اقدام نموده مـدل جریـان بهینـه انـرژی در یـک واحـد مسـکونی بصورت یک نرم افزار کاربردی و سهل الاستفاده توسعه داده شده است. مدل جریان بهینه انرژی براساس مفهوم حجم کنترل و با عنایت به روابط منتــج از معادلـه اولر و در ارتباط با جریان جرم و انرژی توسعه یافته و از برنامه ریزی ریــاضی (بهینـه سـازی پویـا ) استفاده شده است. بنابر مجموعه معادله ها و روابط موثر، جری ان بهینـه انـرژی در واحـد مسـکونی شناسـائی می شـود و ارزیـابی اقتصـادی از عـوامل ممکن برای بهینه نمودن جریــان انـرژی میسـر می گردد. به این ترتیب مدل جریان بهینه انرژی به عنوان ابزار تحلیلی برای ارزیابی اقتصادی و فنی گزینه های مختلف صرفه جویی انرژی کاربرد دارد. لذا در مقاله حاضر توضیح مبانی نظــری مـدل و روش شناسی تحلیل جریان انرژی و نیز نحوه کاربرد مدل تبییــن می گردد. نتایج بکارگــیری ایـن نرم افزار برای واحد مشخص نیز تشریح می شود. 

دومین همایش ملی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان

بازدید 1246 بار
برای ارسال نظر وارد سایت شوید