برای ثبت نام در پایگاه شرکت ها و یا درج تبلیغات و بهره مندی از مقالات خبرنامه لطفا ابتدا عضو شوید.

وحید ریاحی   -   حسن مومنی

چکیده

روستاهای اایران غالبا در کنار منابع آبی پایدار اعم آبهای سطحی منابع آبهای زیرزمینی شکل گرفته است. با این حال بنا به دلیل مختلف مانند الگوی کشت و الگوی مصرف منابع آب، با تنش های آبی روبرو هستند.   از این رو ، شاید  بتوان گفت  که در سال های اخیر توان منابع آب زراعی روستاها با ویژگی پایدار روستاها ارتباط  مستقیم یافته  است.   تحقیق حاضر با هدف شناسایی منابع آب زراعی و رتبه بندی روستاها بر مبنای آن به بررسی و تحلیل موضوع در شهرستان بویین و میاندشت )در غرب استان اصفهان(  پرداخته است.

منبع: -

50,000ریال
تعداد:

ابراهیم ولیزادگان   -   سجاد یزدان پناه

چکیده

بر اساس آمار و اطلاعات موجود و با توجه به  رشد جمعیت و همچنین توسعه  روز افزون  کشاورزی،  یک  روند  صعودی  در برداشت از منابع  آبهای سطحی   و زیرزمینیدر  دشت های مختلف کشور از جمله مهاباد برای تامین نیازاز آبیمنطقه وجود دارد. استفاده ببهینه تلفیقاز منابع آبهای سطح زیرزمینی یکی  از راه‌های فراهم آوردن این نیاز آبی  در مواقع  بحران و خشکسالی است.در این  تحقیق  که    مدل   مدیریت   بر مبنای تکنیک‌ها مؤثر بهینه  سازی و شبیه  سازی  برای حل مسئله  بهینه  سازی توسعه  شده است.

منبع: -

50,000ریال
تعداد:

علي شینی دشتگلی  -  حيدر علي كشكولي  -  عبد علي ناصري -  سعيد برومند نسب

چکیده

زراعت نيشکر در خوزستان در سطح وسيع  متداول است  و آبياري آن  به  روش جوي  و پشته با سيفون  يا هيدروفلوم   صورت  می‌گیرد.  براي بررسی اثر آبياری جویچه ای يک در ميان  روی  کار آيي مصرف آب و ويژگيهاي نيشکر، آزمایشی در اراضي کشت و صنعت امير کبير در قالب طرح بلوکهای کامل  تصادفی با  سه  تيمار آبياریهاي جويچهاي معمولي،  يک  در ميان  ثابت  و  متغير اجرا شد.

منبع: -

50,000ریال
تعداد:

سعید یزدانی -  سمانه عابدی - سپیده عابدی

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش پیشبینی مصرف آب در خصوص مدیریت منابع آب و اتخاذ سیاستهای دراز مدت و کوتاه مدت مناسب در جهت بهینه سازی تقاضای آب این مطالعه با هدف تدوین الگویی برای پیشبینی مصرف آب به روش باکس و جنکینز انجام شده است.برای این منظور از داده های ماهانة مصرف آب شرب و کشاورزی در سطح استان تهران برای سالهای 380 1 - 1381 استفاده شده است.

منبع: -

                                                                                                                                                                                              

50,000ریال
تعداد:
صفحه1 از320