پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی

 در این قسمت از شبکه اطلاعات انرژی، اطلاعات جامعی در مورد نحوه استقرار سیستم مدیریت انرژی به شکل بهینه در سازمان های اداری و صنعتی کشور ارائه شده است. با توجه به ماهیت استمراری سیستم مدیریت انرژی، دو نوع فرآیند ویژه برای استقرار و پشتیبانی این سیستم تدارک دیده شده است. همچنین امکان استقرار این سیستم با توجه به گستردگی موضوع با رویکردهای مختلفی میسر است که معتبرترین و تفصیلی ترین آن سیستم مدیریت انرژی به روش وزارت انرژی آمریکا(DOE) بوده و روش های یونیدو نیز بسیار کارآمد و قابل توجه است.

 Digital Marketing Planning Strategy
استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 پشتیبانی از عملکرد بهینه سیستم و بازخوردها

بررسی سیستم های مدیریت انرژی

به طور کلی سیستم های مدیریت انرژی ساختمان موجود در دنیا دو نوع می باشند که به صورت عمومی در تمام نقاط جهان مورد استفاده قرار می گیرند. در کنار این دو نوع استاندارد، استاندارد ASHRAE وجود دارد که مربوط به طراحی، خرید و نصب و نگهداری تأسیسات انرژی در ساختمان ها و صنایع می باشد. در ادامه به صورت مختصر این سیستم ها توضیح داده خواهند شد.

الف- سیستم مدیریت انرژی ISO50001

ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی متشکل از مؤسسات ملی استاندارد است. کارآماده سازی استانداردهای بین المللی معمولاً از طریق کمیته های فنی ایزو صورت می پذیرد. استاندارد ISO50001 برای مدیریت انرژی تهیه شده است. مقصود از این استاندارد بین المللی، توانمندسازی سازمان ها برای ایجاد سیستم ها و فرایندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است. اجرای این استاندارد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش هزینه های انرژی و سایر پیامدهای محیط زیستی از طریق مدیریت نظام مند سیستم انرژی منجر می شود. این استاندارد بین المللی برای تمامی سازمان ها از هر نوع و اندازه بدون توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی آنان قابل اجرا است. اجرای موفق این استاندارد به میزان جدیت تمامی سطوح و جایگاه های سازمان بویژه مدیریت ارشد بستگی دارد.

این استاندارد بین المللی الزامات سیستم مدیریت انرژی را برای یک سازمان مشخص می کند تا بر اساس آن سازمان بتواند خط مشی انرژی را توسعه داده و اجرا نماید. همچنین با توجه به الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به مصرف انرژی، اهداف کلان، اهداف خرد و برنامه های عملیاتی انرژی را اجرا نمایید.

ب- سیستم مدیریت انرژی EN16001

این استاندارد برای مجموعه کشورهای اروپایی تدوین شده است اگرچه قابلیت های کاربرد آن جهانشمول است. این استاندارد، الزاماتی را برای ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی، مشخص می نماید. چنین سیستمی، الزامات قانونی که سازمان، باید با آن ها منطبق باشد و سایر الزاماتی که سازمان نسبت به آن ها متعهد است را در نظر می گیرد. این استاندارد، سازمان را قادر می سازد، رویکردی سیستماتیک را برای بهبود مستمر بازدهی انرژی خود، اتخاذ نماید.  این استاندارد، الزامات بهبود مستمر را به شکل استفاده کاراتر و پایدارتر انرژی ، صرف نظر از نوع انرژی، وضع می کند. خود این استاندارد، معیارهای عملکردی مشخصی را در مورد انرژی بیان نمی کند. این استاندارد، قابل کاربرد در هر سازمانی که خواستار حصول اطمینان از انطباق با خط مشی انرژی بیان شده توسط خود و اثبات چنین انطباقی به دیگران است، می باشد. این موضوع، می تواند بوسیله خود ارزیابی و خود اظهاری انطباق، یا به وسیله صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی، توسط سازمان خارجی، تأیید گردد.