لیست قیمت اجرای طرح های سیستم هیبریدی با استفاده از نرم افزار هومر (HOMER)

تعرفه های اجرای پروژه های مختلف در مقیاس کوچک با نرم افزار هومر بشرح زیر می باشد. قبل از سفارش کار لطفاً موارد زیر را بدقت مطالعه کرده و در صورت موافقت با تمامی بندها، اقدام به سفارش کارنمایید.

1) تمامی پروژه ها با استفاده از نرم افزار هومر (HOMER) ویرایش بتا سال 2012 انجام خواهد گرفت.

2) تأمین داده های ورودی اصلی شامل پروفیل های بار الکتریکی و حرارتی، تعاریف اولیه پروژه، ویژگی های فنی و مرز سیستم بر عهده سفارش دهنده کار می باشد.

3) هنگام سفارش کار توجه به مدت زمان انجام کار و ترم پرداخت بسیار مهم می باشد و در صورت قصور سفارش دهنده کار، شبکه اطلاعات انرژی مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

4) پشتیبانی کار و آموزش محدود تلفنی سفارش دهنده به صورت محدود در کارهای مقیاس کوچک قابل انجام است.

5) همکاری نزدیک سفارش دهنده کار در کلیه مراحل اجرای پروژه الزامی است.

6) تهیه گزارش بر اساس هزینه جداگانه توافقی انجام خواهد گرفت و هزینه در نظر گرفته شده در جدول زیر تنها مربوط به هزینه تهیه مدل می باشد. هزینه تهیه گزارش نتایج مدل  مقیاس کوچک بسته به حجم و پیچیدگی از 600 هزار تا 1 میلیون تومان می باشد. همچنین برای پروژه های مقیاس متوسط، کاربردی و مقیاس بزرگ هزینه تهیه گزارشات و حجم گزارش به صورت موردی محاسبه خواهد شد.

7) شایان ذکر است که تهیه گزارش برای نتایج مدل، تنها به درخواست مشتری با احتساب هزینه انجام می گیرد و الزامی نیست.

ردیف شرح مختصر ابعاد پروژه قیمت (تومان) شرایط پرداخت مدت زمان انجام کار سفارش کار پرداخت آنلاین هزینه
1  تهیه مدل مقیاس کوچک هیبریدی خورشیدی یا بادی یا تک حاملی دیگر به همراه باطری، کانورتر متصل به شبکه/منزوی با نرم افزار هومر (HOMER) 10.800.000 50 درصد قبل از شروع و 50 درصد بعد از ارسال نتایج اولیه طرح  1 ماه EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
 2 تهیه مدل مقیاس کوچک هیبریدی ژنراتور+خورشید، ژنراتور+باد و یا هر مدل دو منبعی دیگر همراه با باتریف کانورتر متصل به شبکه/منزوی با نرم افزار هومر (HOMER)  10.900.000 50 درصد قبل از شروع و 50 درصد بعد از ارسال نتایج اولیه طرح 1.5  ماه EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
 3  تهیه مدل مقیاس کوچک هیبریدی با سه منبع اعم از فسیلی و تجدید پذیر همراه با باتری و کانورتر متصل به شبکه/منزوی با نرم افزار هومر (HOMER)  11.000.000 50 درصد قبل از شروع و 50 درصد بعد از ارسال نتایج اولیه طرح  2  ماه EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
4 تهیه مدل مقیاس کوچک هیبریدی با 4 منبع به بالا اعم از فسیلی و تجدید پذیر همراه با باتری و کانورتر متصل به شبکه/منزوی با نرم افزار هومر (HOMER) 12.000.000 50 درصد قبل از شروع و 50 درصد بعد از ارسال نتایج اولیه طرح 2 هفته EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
5 تهیه مدل های هیبریدی مقیاس بزرگ عمومی با تهیه گزارشات فنی نتایج مدل با نرم افزار هومر (HOMER) 20.500.000 50 درصد قبل از شروع و 50 درصد بعد از ارسال نتایج اولیه طرح 3 ماه EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01
6 تهیه مدل های هیبریدی ویژه مقیاس بزرگ صنعتی و اجرایی همراه با تهیه گزارشات فنی و اقتصاد سنجی با نرم افزار هومر (HOMER) 30.000.000< بر اساس قرارداد بر اساس قرارداد EnergyInformation.ir Order 03 EnergyInformation.ir Order 01