قوانین و مقررارت

شبکه اطلاعات انرژی بعنوان یک وب سایت مستقل و وابسته به بخش خصوصی الترام خود را به رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور از جمله حفظ حقوق مؤلف، حفظ اسرار کشور ابراز نموده و کلیه فعالیت انتشار داده ها در راستای پردازش اطلاعات منتشر شده توسط نهادهای رسمی کشور یا سازمان های بین المللی می باشد. همچنین ما خود را ملزم به رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نموده و چنانچه به هر دلیل اشتباهی در ارائه داده ها بدون استناد و یا مراجع غیر اصل بروز نماید، خود را متعهد به تصحیح اشتباه و پوزش خواهی از زیان دیده می دانیم.

مقررات وب سایت