قابلیت ها و کاربردهای پلتفرم LEAP در حوزه های انرژی، آب و محیط زیست

پلتفرم LEAP نرم افزار پیشرفته ای برای مدل سازی سیستم انرژی و انتشارات زیست محیطی می باشد که بسان یک زبان برنامه نویسی سیستم انرژی و با قابلیت های بسیار بالا قادر است تمام ابعاد انرژی همانند مصارف انواع حامل ها، ساختار مصرف انرژی، زنجیره عرضه، انتشارات زیست محیطی اعم از جوی و سایر را مدل سازی و شبیه سازی نماید و همچنین امکان شبیه سازی و یا بهینه سازی ریاضی سیستم انرژی با انواع موتورهای بهینه سازی میسر می باشد. با بهره گیری از قابلیت های مدیریت سناریو، قادر است تمام راهکارها (بیش از صدها) راهکار را همزمان مدل سازی کرده و این راهکارها می تواند شامل راهکارهای بهبود مصرف حامل های انرژِ، مدیریت انرژی، کاهش انتشارات زیست محیطی، کاهش فلر و همچنین انتشارات غیرفرآیندی را مدل سازی نماید.

www.EnergyNetwork.ir LEAP 05

پیش بینی مصارف انرژی در بازه های کوتاه مدت (ساعتی و ماهانه و سالانه) و بازه های بلند مدت و برنامه ریزی برای توسعه زنجیره عرضه برای تأمین نیازهای آتی انرژیاز جمله قابلیت های دیگر این پلتفرم می باشد. مدل ها از نقطه صفر بر مبنای ویژگی های بومی و فنی توسعه داده شده و معمولا با ساختار پارامتریک قادر هست تمام جنبه های انرژی و محیط زیست را در یک مجتکع پتروشیمی مدیریت نماید.

اگرچه ابزار LEAP ابعاد انرژی و محیط زیست را مدل سازی می نماید، لیکن با ابزار WEAP هم می توان سیستم آب و اقلیم را مدل سازی نمود.

مدل LEAP قادر هست علاوه بر مسائل انرژی و انتشارات زیست محیطی، هزینه های تمام شده کاهش کربن و همچنین منحنی های MACCs را برای مجتمع محاسبه نماید.

از اتصال مدل های سیستم انرژی (LEAP) و سیستم آب (WEAP) و شبیه اسزی برهم کنش ها ، مدل نکسوس انرژی، آب و محیط زیست مجتمع پتروشیمی ایجاد خواهد شد که به مثابه ابزاری یکپارچه برای مدیریت و برنامه ریزی انرژی، آب و محیط زیست در مجتمع در کوتاه مدت و بلند مدت بوده و هرچه آنچه که مجتمع در این سه حوزه نیاز دار، راه حل های یکپارچه ای ارائه خواهد داد.